කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - පානදුර

කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - පානදුර

Job Description

කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - පානදුර කටුබැද්ද පිහිටි වතුර බෝතල් නිෂ්පාදන ආයතනයක් සදහා අබැර්තු රු 35000 ට වැඩි වැටුපක් දිවා ආහාරය නොමිලේ # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : # ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සඳහා පහත සදහන් ස්ථානයට පැමිණෙන්න. # සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙන දිනය : සතියේ සෑම දිනකම # සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙන වේලාව : පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා # සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය පැවැත්වෙන ස්ථානය : 755 2 1 ගාලු පාර , ඉඩම මොරටුව ( කුරුස හන්දිය colour light ඉදිරිපිට ).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore