නිවසේ සහය සඳහා සේවිකාවක් - Wadduwa

නිවසේ සහය සඳහා සේවිකාවක් - Wadduwa

Job Description

වාද්දුව පිහිටි අති සුඛෝපභෝගී නිවසක් සඳහා දෙමාපියන් සමග නැවතී සිටීමට වයස 40ට අඩු සේවිකාවක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි .ආහාර නවාතැන් සමග රුපියල් 25,000 =වැටුපක් දීර්ඝ කාලයක් පවුලේ අයෙකු මෙන් සේවය කළ හැක.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore