පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් - (පුහුණු/ නුපුහුණු )- දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් - (පුහුණු/ නුපුහුණු )- දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

Job Description

✔ Training Computer Operator & Data Entry, Male Female Can Apply - All island Online Typing Office - Colombo ,Galle. ✔ ඩේටා එන්ට්‍ර් ඔපරේටර්වරු කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම ඇබෑර්තු ඇත . ✔ ස්ථිර සේවයට ✔ වයස 17- 60 අතර පමණයි . ✔ සාමාන්‍ය පෙළ පෙනීසිටි ✔ පුහුණු නුපුහුණු ✔ නිවසේ සිටිම ඔබට සේවය රැකියාව ලබාදීමට කටයුතු සලසා ඇත . ( රටෙහි පවතින Coved-19 වසංගත රෝගී තත්ත්වය හේතුවෙන් ) ✔ ඔබත් රැකියාවක් සොයන අයකු විය හැකිය, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින හෝ මසිකව ස්ථිර වැටුපක් , අමතර ආදායමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙකු විය හැකිය , එසේනම් ඔබට ෆුල් ටියිම් මෙම රැකියාවේ නියැලී ඉහළ මාසිකව ආදායමක් ලබාගත හැකිය . ✔ ඔබ රැකියාවක් කරන අයෙකු නම් ඔබට මෙම රැකියාව අර්ධ කාලීනව ,ඔබට පහසු වේලාවක් සේවය කළ මාසිකව අමතරව ඉහළ ආදායමක් ලබාගත හැකිය. ✔ දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් අයදුම් කළ හැකිය . ✔ සියළුම විස්තර ලබාගැනීමට අදම අමතන්න ..... Details - WhatsApp HR Solution Company pvt limited colombo , Galle..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore