ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - අම්බලංගොඩ

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - අම්බලංගොඩ

Job Description

බද්දේගම ගාල්ල මාතර ආශ්‍රිත පිහිටි නූඩ්ල්ස් සෝයා pvc බට උණුවතුර බෝතල් පාවහන් සෝයා මීට් තීන්ත ටීන් මාළු නිෂ්පාදිත කර්මාන්ත ශාලා සදහා ලේබල් ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක සේවිකාවන් කඩිනමින් අවශ්‍යයි 👉වයස 17 - 45 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉පුහුණු නුපුහුණු 👉දිනකට 1000 -1600 -දක්වා 👉මාසික 40000 -දක්වා වැටුප් 👉දින සති මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබේ 👉ETF EPF ගෙවනු ලැබේ 👉අති කාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ 👉ආහාර නවාතැන් ප්‍රවාහන සැපයේ 👉යහළුවන් කණ්ඩායම් විවාහකයින් එකම ආයතනයකට 👉පැමිණි දිනම රැකියාවට (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore